RANDY JOHN LA POLLA (罗仁地)


20211130163823532772802166.jpg

   RANDY JOHN LA POLLA(罗仁地)博士,教授。

 

教育经历

研究兴趣

曾任职务

 

访问、客座

 

语言学界服务

现任

 曾任

 

研究项目


著作

l 刊物、专论,经编辑的书籍和专题期刊

 

l 论文(除非特别注明,均为单作者)


联系方式:

E-mail:91122020081@bnu.edu.cn

             randylapolla@protonmail.com

联系地址:北京师范大学珠海校区木铎楼A302

邮编:519087